picture-14

ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือ
ับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
ละให้การสงเคราะห์ผู้ยากไร้

picture-13

สนับสนุนการเงินแก่สวนสัตว์เลี้ยงกาญจนบุรี (ทุ่งสีกัน)
และกิจกรรมอื่นๆ ของสมาคมสงเคราะห์สัตว์
ในพระบรมราชาชูปถัมภ์

team-8

ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง

พี่เลี้ยงใจดี

icon-03
team-10
team-9
team-6
team-4
team-3
team-2
team-1
picture-6

การบริจาค

สามารถบริจาคทางธนาณัติ สั่งจ่ายไปรษณีย์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ในนาม มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์ ๑๑๗ หมู่ ๗ บ้านพุประดู่ ต.หนองบัว อ.เมืองจ.กาญจนบุรี ๗๑๑๙๐ หรือโอนเงินเข้าบ/ช ออมทรัพย์ของมูลนิธิสงเคราะห์สัตว์

  • ธนาคารกรุงไทย สาขานวมินทร์ เลขที่ ๐๕๗-๑-๓๑๒๙๓-๔
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาราชวัตร เลขที่ ๑๓๐-๒-๐๗๓๗๕-๕
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาราชวัตร เลขที่ ๑๔๖-๐-๗๖๑๗๐-๑
  • ธนาคารทหารไทย สาขาสนามเป้า เลขที่ ๐๒๑-๒-๖๑๓๓๕-๐
  • ธนาคารออมสิน สาขาราชวัตร เลขที่ ๐๕๔-๓๒๐-๔๙๗๔๖-๑

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้ง ชื่อที่อยู่ พร้อมหลักฐานการโอนเงินส่งไปทาง
โทรสาร ๐๓๔-๕๓๒๑๑๒ ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ติดต่อเรา

มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์
117 หมู่ 7 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจบุรี 71190
โทร. 081-9143444 โทรสาร. 034-532112

Animal Welfare Foundation
117 Moo.7 T.Nongbua A.Muang Kanchanaburi 71190
Tel.081-9143444 Fax. 034-532112